АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2017 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јуни 2017 година изнесува 2,0 %.  Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Април 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 2,0.