АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2017 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Август 2017 година изнесува 2.5 %. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Август 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 2.5%.