објавено на 16.03.2013 година

ОФИЦИЈАЛНО ОБЈАВЕНА МИНИМАЛНА ПЛАТА ЗА 2013 ГОДИНА

 

На одржаната пресконференција на Министерството за труд и социјална политика а со претходнo донесената одлука на Економско социјалниот совет се објави висината на минималната плата за 2013 година. Согласно член 2 од Законот за минимална плата во Република Македонија („Сл. весник. на РМ“ бр. 11/12) минималната плата е најнискиот месечен износ на основна плата која работодавачот е должен да му ја исплати на работникот за работа извршена со полно работно време и со исполнет нормиран учинок.

Висината на минималната нето плата за 2013 година останува иста како и во 2012 година и изнесува ...

ОБЈАВЕНО НА 28.02.2013 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Февруари 2013 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.13.15 од 27.02.2013 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 01.03.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Февруари 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2013 година е 1,0%

објавено на 22.02.2013 година

ТЕРКОВИ НА ОДЛУКИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

Почитувани,

Со цел да Ви излеземе во пресрет на Вашите потреби и да Ви го олесниме тековното работење, Рафајловски Консалтинг само за Вас нашите коминтенти, изработи теркови на одлуки кои електронски можете да ги преземете од делот Р-Регистар/Теркови на нашата веб страна.

Во наредниот период оваа категорија ќе се дополнува со други теркови на одлуки, упатства, политики итн.

Важно: Електронското издание на Репрезентот за составување на годишна сметка за 2012 година е веќе достапно во делот Е-репрезент/Репрезенти 2012 година.

објавено на 08.02.2013 година

ТЕРК НА ДОГОВОР ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Почитувани,

Тимот на Рафајловски Консалтинг изработи терк на договор за вршење на сметководствени работи кој задолжително согласно Законот за вршење на сметководствени работи треба да го склучите во писмена форма.

Теркот на договорот можете да го најдете во делот (Р-Регистар - Договор за вршење на сметководствени работи) кој е достапен само за нашите претплатници кои пристапуваат со корисничко име и лозинка.

објавено на 12.02.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Јануари 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2013 година е 3,4%

објавено на 02.01.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Декември 2012 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2012 година е 3,3%

објавено на 14.01.2013 година

НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

Согласно новиот Правилник за начинот и усливите за поднесување на годишната сметка во електронска форма, субјектите кои сметководството го водат согласно Законот за трговските друштва и усвоените МСФИ и МСФИ за МСЕ поднесувањето на годишната сметка во електронска форма ќе можат да го извршат преку веб страната на Централниот регистар на РМ www.crm.com.mk. Сите друштва кои годишната сметка ќе ја доставуваат на овој начин ќе им се одобри пристап до Системот за електронско поднесување на годишни сметки и ќе им се додели единствено корисничко име и лозинка.

Со цел да го користите електронскиот систем за поднесување на годишна сметка сите субјекти треба да поседуваат:

...

објавено на 02.01.2013 година

Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.01.2013 до 30.06.2013 година

 

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година која изнесува 3,75%.

Врз основа на тоа:

  • Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право, изнесува 13,75% и,

  • Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, изнесува 11,75%.

Едномесечната стапка на Еурибор објавена на 31.12.2012 година изнесува 0,109

ОБЈАВЕНО НА 02.01.2013 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Декември 2012 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.12.98 од 28.12.2012 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

1234