објавено на 12.07.2013 година

Измени и дополнувања на законот за задолжително социјално осигурување

Со последните измени на Законот се наметна обврската придонесите од задолжително социјално осигурување да плаќаат лицата кои врз ниедна основа не се осигурани, а вршат функции.

Оваа измена произлезе од податоците кои ги издаде Агенцијата за вработување а кои покажуваат дека од 58.672 управители, 10.636 или 18% немаат ...

објавено на 01.07.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Јуни 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јуни 2013 година е 1,2%

објавено на 03.06.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Maj 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Maj 2013 година е 1,1%

ОБЈАВЕНО НА 01.06.2013 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Мај 2013 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.13.44 од 28.05.2013 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

Објавено на 11.06.2013 година

Задолжителна фискализација за Адвокатите

 

Укинати адвокатските маркички

Согласно соопштението на УЈП и последно објавениот Закон за престанување на важењето на Законот за адвокатски маркички („Службен весник на РМ“, бр.82 од 05.06.2013 година), од 13 јуни 2013 година се укинува обврската на адвокатите за користење на адвокатски маркички.

Воведување и користење на фискален апарат

Со укинувањето на примената на адвокатските маркички, од 13 јуни 2013 година за адвокатите отпочнуваат да важат обврските предвидени со Законот за регистрирање на готовинските плаќања:
• Адвокати кои вршат промет на добра и промет на услуги за кој ...

објавено на 12.04.2013 година

Поедноставена постапката за доставување на пријави за прекувремена работа, ноќна смена, работа на државни празници ...

 

Согласно соопштението на Министерството за труд и социјална политика се поедноставува постапката за поднесување на пријави за прекувремена работа, ноќна смена, работа на државни празници итн. кои работодавачите задолжително треба да ги доставуваат до Државниот инспекторат за труд.

Објавените пријави испечатени, пополнети со потребните податоци, со потпис и печат на правниот субјект и скенирани треба да бидат испратени до Инспекторот за труд на Е-mail адресата ...


ОБЈАВЕНО НА 27.04.2013 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Април 2013 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.13.34 од 26.04.2013 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 02.05.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Април 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2013 година е 1,1%

објавено на 01.04.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Mарт 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2013 година е 0,9%

ОБЈАВЕНО НА 01.04.2013 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Март 2013 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.13.26 од 29.03.2013 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

1234