објавено на 02.12.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Ноември 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2013 година е 1,3%