Судски застапувања

За потребите на нашите коминтенти, стручниот тим на Рафајловски Консалтинг со положен правосуден испит вршува судски застапувања, од областа на деловното право. Застапувањата се вршат согласно позитивната законска регулатива на Република Македонија врз основа на Законот за трговските друштва, Законот за облигационите односи, Законот за работни односи, Законот за ПИО и други закони.

Поврзаноста меѓу правото и економијата што во основа го претставува и деловното право ќе ја пронајдете во нашата компанија.