Данок на добивка

Име Данок Образец Опис
ДБ Данок на добивка Биланс Даночен биланс за оданочување на непризнаени расходи
ДБ-ВП Данок на добивка Биланс Даночен биланс на вкупен приход
ДД-01 Данок на добивка Барање Барање согласност за признавање на расходите во даночниот биланс
ДД-07 (без ГПРС) Данок на добивка Барање
Барање за даночно ослободување за воведен фискален систем на опрема (без ГПРС уред)
ДД-07 (со ГПРС) Данок на добивка Барање
Барање за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување
ДД-И Данок на добивка Извештај Извештај за уплатениот данок по заддршка
ДД-ИД Данок на добивка Пријава
Пресметка на данок на исплатена дивиденда и друга распределба од добивка
ЗД-В/АП Данок на добивка Барање
Барање за враќање на данок на приход од авторски права / Claim for refund of tax on royalty
ЗД-В/ДИ Данок на добивка Барање
Барање за враќање на данок на дивиденда / Claim for refund of tax on dividend
ЗД-В/ДП Данок на добивка Барање
Барање за враќање на данок на други приходи / Claim for refund of tax on other incomes
ЗД-В/КА Данок на добивка Барање
Барање за враќање на данок на камата / Claim for refund of tax on interest
ЗД-ДО Данок на добивка Барање
Барање за даночно ослободување / Claim for tax exemption
ЗД-О/АП Данок на добивка Барање
Барање за олеснување односно ослободување од данок на приход од авторски права / Claim for relief or examption from tax on royalty
ЗД-О/ДИ Данок на добивка Барање
Барање за олеснување односно ослободување од данок на дивиденда / Claim for relief or exemption from tax on dividend
ЗД-О/ДП Данок на добивка Барање
Барање за ослободување од данок на други приходи / Claim for exemption from tax on other incomes
ЗД-О/КА Данок на добивка Барање
Барање за олеснување односно ослободување на данок на камата / Claim for relief or exemption from tax on interest
И-ПД Данок на добивка Барање
Изјава за платен данок на добивка
МДБ Данок на добивка Биланс
Месечен даночен биланс
Образец Данок на добивка Барање
Барање за издавање потврда за резидентност во Република Македонија согласно договорите за одбегнување на двојно оданочување

Данок на додадена вредност

Име Данок Образец Опис
БВПС/ДДВ-01 Данок на
додадена
вредност
Барање Барање за враќање во поранешна состојба заради ненавремено поднесена пријава за регистрација за ДДВ
Б-ДДВ/УСК Данок на
додадена
вредност
Барање Барање за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017
ДДВ-01 Данок на
додадена
вредност
Пријава Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност
ДДВ-01Б Данок на
додадена
вредност
Пријава Пријава за отповикување на регистрација за данокот на додадена вредност
ДДВ-01/ПЛ Данок на
додадена
вредност
Пријава Пријава за регистрација за данок на додадена вредност на поврзани лица
ДДВ-04 Данок на
додадена
вредност
Пријава Даночна пријава на данокот на додадена вредност
ДДВ-11 Данок на
додадена
вредност
Барање Барање за враќање на ДДВ на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа
ДДВ-12 Данок на
додадена
вредност
Барање Барање за враќање на ДДВ на непрофитни организации
ДДВ-13 Данок на
додадена
вредност
Барање Барање за враќање на ДДВ на странско дипломатско или конзуларно претставништво
ДДВ-13/a Данок на
додадена
вредност
Барање Барање за враќање на ДДВ на шефот, членовите на дипломатскиот персонал и конзуларните функционери на странското дипломатското или конзуларното претставништво како и на нивните брачни другари
ДДВ-14 Данок на
додадена
вредност
Барање Барање за враќање на ДДВ на меѓународни организации
ДДВ-14/a Данок на
додадена
вредност
Барање Барање за враќање на ДДВ на членови на меѓународни организации
ДДВ-Б21 Данок на
додадена
вредност
Барање Барање за издавање на уверение за регистрација на даночен обврзник за цели на данокот на додадена вредност
ДДВ-БП Данок на
додадена
вредност
Барање Барање за издавање на потврда за регистриран/нерегистриран ДДВ обврзник
ДДВ-ЕПФ Данок на
додадена
вредност
Други обрасци Евиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот
ДДВ-ЕПФ/УСК Данок на
додадена
вредност
Други обрасци Евиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот
ДДВ-ИПДО Данок на
додадена
вредност
Извештај Извештај за извршени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот
ДДВ-ПЕФ-ДО Данок на
додадена
вредност
Пријава Пријава за промет на добра и услуги ослободен од ДДВ согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност
ДДВ-ПЕФ-ДО/УСК Данок на
додадена
вредност
Пријава Пријава за промет на добра и услуги ослободен од данок на додадена вредност согласно член 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во РМ
ДДВ-ПНПИ Данок на
додадена
вредност
Извештај Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување
ДДВ-ПНПИ/ДС Данок на
додадена
вредност
Извештај Извештај за пресметка на данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување
ДДВ-ФП-ДО Данок на
додадена
вредност
Други обрасци Фактура за промет ослободен од ДДВ согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност
ДДВ-ФП-ДО/УСК Данок на
додадена
вредност
Други обрасци Фактура за промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 7 од Законот за даночни, царински и други фискални погодности во врска со одржување на УЕФА Супер Куп 2017 во РМ
П-ДДВ/УСК Данок на
додадена
вредност
Други обрасци Потврда за враќање на данокот на додадена вредност за набавките на добра или услуги извршени од страна на УЕФА, поврзаните лица на УЕФА и фудбалските клубови за цели на реализација на УЕФА Супер Куп 2017

персонален данок на доход

Име Данок Образец Опис
Б Персонален
данок на
доход
Биланс Биланс на приходи и расходи
Б-ВД/ВП Персонален
данок на
доход
Барање Барање за враќање на данок од доход по видови на приходи
Б-ВД/КД Персонален
данок на
доход
Барање Барање за враќање на данок од доход од капитални добивки
Б-ОДД Персонален
данок на
доход
Барање Барање за ослободување од данок на доход
Б-ОДД/ВП Персонален
данок на
доход
Барање Барање за олеснување односно ослободување од данок на доход по видови на приход
Б-ПДР Персонален
данок на
доход
Барање Барање за издавање на потврда за даночен резидент
БПП-ИС/ДПФ Персонален
данок на
доход
Барање Барање за поврат на персоналниот данок на доход на индивидуална сметка
ПДД-02 (без ГПРС) Персонален
данок на
доход
Барање Барање за даночно ослободување за воведен фискален систем на опрема (без ГПРС уред)
ПДД-02 (со ГПРС) Персонален
данок на
доход
Барање Барање за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања
ПДД-АДП/ДП Персонален
данок на
доход
Пријава
Аконтативна даночна пријава за остварени други приходи
ПДД-АДП/КД Персонален
данок на
доход
Пријава
Аконтативна даночна пријава за остварени приходи од капитална добивка
ПДД-АДП/ПИ Персонален
данок на
доход
Пријава
Аконтативна даночна пријава за остварени приходи од имот и имотни права
ПДД-ГДП Персонален
данок на
доход
Пријава
Годишна даночна пријава за утврдување на персоналeн данок на доход
ПДД-ГИ Персонален
данок на
доход
Извештај  Годишен извештај на исплатувачот на приходи за бруто остварените приходи, платениот данок и придонеси и вкупно исплатените нето приходи
ПДД/ГИ-ЗП Персонален
данок на
доход
Извештај  Годишен извештај за корисниците на продажни места на зелените пазари
ПДД-ГИ/ОЗП Персонален
данок на
доход
Извештај  Годишен извештај за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица
ПДД-ГИ/ОЦО Персонален
данок на
доход
Извештај  Годишен извештај за исплатени приходи при откуп на корисен цврст отпад од физички лица
ПДД-ДБ Персонален
данок на
доход
Биланс
Годишен даночен биланс за персоналeн данок на доход
ПДД-МИ/ИС Персонален
данок на
доход
Извештај
Месечен извештај за исплатени приходи - добивки од игри на среќа и за пресметаниот и платен данок по одбивка
ПДД-П Персонален
данок на
доход
Барање  Барање за паушално плаќање на персонален данок од доход
ПДД-ПЗ Персонален
данок на
доход
Барање  Барање за паушално оданочување на остварени приходи од земјоделска дејност

Придонеси

Име Данок Образец Опис
БОК-ПЗСО/1 Придонеси Барање
Барање за отпис на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување за период од 2009-2014
МПИН Придонеси Пријава  Месечна пресметка за интегрирана наплата
УЈП-УД-3.2-20/1 Придонеси Барање
Барање за код за идентификација за интегрирана наплата
УЈП-УН-З.2-41/1 Придонеси Барање
Барање за враќање на повеќе / погрешно платени придонеси и персонален данок од плата

Донации и спонзорства

Име Данок Образец Опис
УЈП-ИДС/ДВ Донации и
спонзорства
Извештај
Извештај за дадена донација/спонзорство
УЈП-ИДС/ПР Донации и
спонзорства
Извештај
Извештај за примена донација/спонзорство
УЈП-УН-З.2-42/1 Донации и
спонзорства
Барање
Барање за потврда за дадена донација / спонзорство

Регистрација

Име Данок Образец Опис
БИИ/ОС Регистрација Барање  Барање за издавање на известување од УЈП за потребите на суд
Б/ПРНД Регистрација Барање Барање за потврда за регистриран/нерегистриран даночен обврзник
УЈП-РДО Регистрација Пријава Пријава за регистрација на даночен обврзник
УЈП-РДО/З Регистрација Пријава Пријава за регистрација на обврзниците кои остваруваат приходи од земјоделска дејност
УЈП-УД-З.2-01/1 Регистрација Пријава Пријава за регистрација и паушално оданочување на обврзник кој врши дејност од времен карактер
УЈП-УД-З.2-22/1 Регистрација Барање Барање за електронска достава на акти

Сите јавни давачки

Име Данок Образец Опис
УЈП-ДИ-З.2-50/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за изземање на службено лице
УЈП-ДИ-З.2-51/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за изземање на стручно лице
УЈП-ДИ-З.2-57/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за обврзувачка согласност
УЈП-ДИ-З.2-60/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за одложување на почеток на контрола
УЈП-ПН-З.2-27/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за промена на бројот на преостанати рати кај одложено плаќање на даночен долг
УЈП-ПН-З.2-28/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за одлагање на плаќање на даночен долг
УЈП-ПН-З.2-29/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг
УЈП-ПН-З.2-30/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за бришење на залог воспоставен во постапка на присилна наплата
УЈП-ПР-З.2-16/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за препис
УЈП-ПР-З.2-22/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за увид во даночни акти
УЈП-ПР-З.2-23/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за враќање во поранешна состојба
УЈП-УН-З.2-19/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси од домашно / странско физичко лице
УЈП-УН-З.2-20/2 Сите јавни
давачки
Барање Барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси од домашно / странско физичко лице (СЛУЖБЕНО)
УЈП-УН-З.2-21/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за издавање на уверение за остварени приходи од домашно / странско физичко лице
УЈП-УН-З.2-22/2 Сите јавни
давачки
Барање Барање за издавање на уверение за остварени приходи од домашно / странско физичко лице (СЛУЖБЕНО)
УЈП-УН-З.2-23/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси од домашно / странско правно лице или самостоен вршител на дејност
УЈП-УН-З.2-24/2 Сите јавни
давачки
Барање Барање за издавање на уверение за платени даноци и придонеси за домашно / странско правно лице или самостоен вршител на дејност (СЛУЖБЕНО)
УЈП-УН-З.2-25/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за издавање на потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси од домашно / странско правно лице, самостоен вршител на дејност или физичко лице
УЈП-УН-З.2-26/2 Сите јавни
давачки
Барање Барање за издавање на потврда за состојба на неплатени даноци и придонеси од домашно / странско правно лице, самостоен вршител на дејност или физичко лице (СЛУЖБЕНО)
УЈП-УН-З.2-37/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за издавање на аналитичка картица
УЈП-УН-З.2-38/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за пребивање на даночен долг со повеќе платен данок
УЈП-УН-З.2-39/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за враќање на повеќе / погрешно платен данок
УЈП-УН-З.2-39/2 Сите јавни
давачки
Барање Барање за враќање на повеќе или погрешно наплатен данок
УЈП-УН-З.2-40/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за пренасочување на погрешно платен данок
УЈП-УН-З.2-59/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење ...
УЈП-УН-З.2-60/1 Сите јавни
давачки
Барање Барање за продолжување на рокот за поднесување на даночна пријава

Фискализација

Име Данок Образец Опис
ИСК-03 Фискализација Книга  Итна сметководствена книга
КДФИ-01 Фискализација Книга  Книга за дневни финансиски извештаи
 УЈП-УД-З.2-11/2 Фискализација Пријава  Пријава за заверка на парагон блок и итна сметководствена книга
 УЈП-УД-З.2-12/2 Фискализација Пријава  Пријава за дефект на фискален систем на опрема
 УЈП-УД-З.2-19/1 Фискализација Барање  Барање за продолжување на рокот на важност на дозволата за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување
 УЈП-УД-З.2-21/3 Фискализација Барање  Барање за добивање на дозвола за одобрување на производство и продажба на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување
ФА-01 Фискализација Пријава  Пријава за регистрација на фискален систем на опрема
ФА-02 Фискализација Пријава  Пријава за промена на фискален систем на опрема
ФА-03 Фискализација Пријава  Пријава за престанок на регистрација на фискален систем на опрема