ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2014

ПОДАТОЦИ ЗА НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

1

Просечна исплатени бруто плата во месецот по работник во РМ (Соопштение на ДЗС број 4.1.14.09 од 28.01.2014 година.

30.902,00

2

Најниска основица за придонеси за ПИО, здраство, дополнително здраство и за вработување (реден број 1x50%)

15.451,00

3

Придонес за задолжително ПИО на минимална основица (реден број 2x18%)

2.781,00

4

Придонес за задолжително здраствено осигурување на минимална основица (реден број 2x7,30%)

1.128,00

5

Дополнителен придонес за задолжително здраствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на минимална основица (реден број 2x0,5%)

77,00

6

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на минимална основица (реден број 2x1,2%)

186,00

7

Највисока основица за сите придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување (реден број 1x6)

185.412,00

8

Придонес за задолжително ПИО на максимална основица (реден 7x18%)

33.374,00

9

Придонес за задолжително здраствено осигурување на максимална основица (реден број 7x7,3%)

13.535,00

10

Дополнителен придонес за задолжително здраствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на максимална основица (реден број 7x0,5%)

927,00

11

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на максимална основица (реден број 7x1,2%)

2.225,00

12

Право на пораст на платите за месец Ноември 2014 во однос на месец Октомври 2014

0,00

13

Месечно даночно ослободување при пресметка на плата за 2014 година

7.276,00

 

НАДОМЕСТОЦИ

 

14

Дневница за службени патувања во земјата за приватни субјекти (реден број 24x8%)

1.712,00

15

Дневница за службени патувања во земјата за буџетски корисници (од 16 јули 2010)

0,00

16

Испратнина при одење во пензија за оние кои го применуваат Законот за исплата на плати (реден број 25x2)

43.434,00

17

Испратнина при одење во пензија за приватни претпријатија (реден број 24x2)

42.806,00

18

Јубилејна награда (реден број 24x1)

21.403,00

19

Надомест во случај на смрт на работник (реден број 24x3)

64.209,00

20

Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство (реден број 24x2)

42.806,00

20.1

Буџетари - Надомест во случај на смрт на работник

30.000,00

20.2

Буџетари - Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство

15.000,00

21

Надомест на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање (15% од реден број 26)

4.654,00

22

Трошоци за исхрана за време на работа (организирана исхрана)-даночно признат расход за цели на данок на добивка (20% од реден број 28)

4.229,00

23

Регрес за годишен одмор - минимален износ согласно ОКДПСОС (нето износ во кој не е содржан персоналниот данок на доход) (40% од реден број 24)

8.561,00

23а

Регрес за годишен одмор - даночно признат расход за цели на данок на добивка (40% од реден број 27) (Податокот за регрес за годишен одмор е бруто износ во кој е содржан и персоналниот данок на доход)

12.546,00

 

ПОДАТОЦИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

 

24

Просечна исплатена нето плата за месеците Август 2014 - Октомври 2014 Соопштение на ДЗС број 4.1.14.104 од 29.12.2014 година

21.403,00

25

Просечно исплатена нето плата за месец Октомври 2014 - Соопштение на ДЗС број 4.1.14.104 од 29.12.2014

21.717,00

26

Просечна месечна бруто плата по вработен во РМ исплатена во 2013 година Соопштение на ДЗС број 4.1.14.17 од 27.02.2014

31.025,00

27

Просечна исплатена бруто плата за месеците Август 2014 - Октомври 2014 Соопштение на ДЗС број 4.1.14.103 од 29.12.2014

31.364,00

28

Просечна исплатена нето плата по вработен во РМ исплатена во 2013 година Соопштение на ДЗС број 4.1.14.18 од 27.02.2014

21.145,00