АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2017 година изнесува 1,5 %.  Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Април 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 1,5.