членки на


Понуда за годишна претплата за 2015 година

Цени на горива
од 19.05.2015 година

Еуросупер БС - 95

70,50

Еуросупер БС - 98

72,50

Д-E 4 (еуродизел)

58,00

преглед на цени на горива

НАЈНОВО Е-ЗБИРКА


НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ДДВ

 

Репрезент АПРИЛ 2015

ЛЕГИС СПИСАНИЕ

           

ПРЕТПЛАТА 2015

ПРЕТПЛАТА 2015 - Секоја година се трудиме да донесеме нешто ново. 24 години го правиме тоа. Гледаме напред не забораваме што се случуваше позади нас и со искуството кое што го стекнавме се трудиме само да се подобриме за да Ви го олесниме Вам секојдневното работење. ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ - БИДЕТЕ СО НАЈДОБРИТЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВА ПОНУДА - Специјална збирка на ПРОПИСИ за овластени сметководители и сметководители Е-ЗБИРКА НА ПРОПИСИ поделена на 4 главни групи: 1.ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ; 2.СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА; 3.ДЕЛОВНО ПРАВО И РАБОТНИ ОДНОСИ; 4.СМЕТКОВОДСТВЕНИ И РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

Нов прирачник за ДДВ

Во новото трето изменето и дополнето издание на Прирачникот за ДДВ на 650 страни, опфатени се сите измени и дополнувања на Законот за додадена вредност, подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, како и донесените бројни законски прописи усогласени со Европската легислатива, кои посредно или непосредно се поврзани со данокот на додадена вредност.

 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2015

ПОДАТОЦИ ЗА НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

1

Просечна исплатена бруто плата во месецот по работник во РМ (Соопштение на ДЗС број 4.1.15.07 од 28.01.2015 година.

31.644,00

2

Најниска основица за придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување (реден број 1x50%)

15.822,00

3

Придонес за задолжително ПИО на минимална основица (реден број 2x18%)

2.848,00

4

Придонес за задолжително здраствено осигурување на минимална основица (реден број 2x7,30%)

1.155,00

5

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на минимална основица (реден број 2x0,5%)

79,00

6

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на минимална основица (реден број 2x1,2%)

190,00

НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

7

Највисока основица за сите придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување (реден број 1x12)

379.728,00

8

Придонес за задолжително ПИО на максимална основица (реден 7x18%)

68.351,00

9

Придонес за задолжително здравствено осигурување на максимална основица (реден број 7x7,3%)

27.720,00

10

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на максимална основица (реден број 7x0,5%)

1.898,50

11

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на максимална основица (реден број 7x1,2%)

4.556,50

 НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА ЗА ПРИДОНЕСИ ЗА САМОВРАБОТЕНИ ЛИЦА

12

Највисока основица за сите придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување (реден број 1 x 8)

253.152,00

13

Придонес за задолжително ПИО на максимална основица ( реден број 12X18%)

45.567,36

14

Придонес за задолжително здравствено осигурување на максимална основица (реден број 12x 7,3%)

18.480,10

15

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на максимална основица (реден број 12 x 0,5%)

1.265,76

16

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност ( придонес за вработување ) на максимална основица (реден број 12 x 1,2%)

3.037,82

17

Право на пораст на платите за месец Март 2015 во однос на месец Февруари 2015

0,00%

18

Месечно даночно ослободување при пресметка на плата за 2015 година

7.320,00

 

НАДОМЕСТОЦИ

 

19

Дневница за службени патувања во земјата за приватни субјекти (реден број 29x8%)

1.742,00

20

Дневница за службени патувања во земјата за буџетски корисници (од 16 јули 2010)

0,00

21

Испратнина при одење во пензија за оние кои го применуваат Законот за исплата на плати (реден број 30x2)

42.208,00

22

Испратнина при одење во пензија за приватни претпријатија (реден број 29x2)

43.544,00

23

Јубилејна награда (реден број 29x1)

21.772,00

24

Надомест во случај на смрт на работник (реден број 29x3)

65.316,00

25

Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство (реден број 29x2)

43.544,00

25.1

Буџетари - Надомест во случај на смрт на работник

30.000,00

25.2

Буџетари - Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство

15.000,00

26

Надомест на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање (15% од реден број 31)

4.699,00

27

Трошоци за исхрана за време на работа (организирана исхрана)-даночно признат расход за цели на данок на добивка (20% од реден број 33)

4.279,00

28

Регрес за годишен одмор - даночно признат расход за цели на данок на добивка (40% од реден број 32) (Податокот за регрес за годишен одмор е бруто износ во кој е содржан и персоналниот данок на доход)

12.785,00

28.a

Регрес за годишен одмор - минимален износ согласно ОКДПСОС (нето износ во кој не е содржан персоналниот данок на доход) (40% од реден број 29)

 

8.709,00

 

ПОДАТОЦИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

 

29

Просечна исплатена нето плата за месеците Декември 2014 - Февруари 2015 Соопштение на ДЗС број 4.1.15.33 од 28.04.2015 година

21.772,00

30

Просечно исплатена нето плата за месец Февруари 2015 - Соопштение на ДЗС број 4.1.15.33 од 28.04.2015

21.104,00

31

Просечна месечна бруто плата по вработен во РМ исплатена во 2014 година Соопштение на ДЗС број 4.1.14.14 од 26.02.2014

31.325,00

32

Просечна исплатена бруто плата за месеците Декември 2014 - Февруари 2015 Соопштение на ДЗС број 4.1.15.32 од 28.04.2015

31.963,00

33

Просечна исплатена нето плата по вработен во РМ исплатена во 2014 година Соопштение на ДЗС број 4.1.14.15 од 26.02.2015

21.394,00

 

 

логирање

                

НАЈНОВО ЛП-Прописи

Нов сметковен план

Директивите на ЕУ и Правото на друштвата

Репрезент Годишна сметка 2014 година