членки на


Понуда за годишна претплата за 2015 година

Цени на горива
од 21.04.2015 година

Еуросупер БС - 95

69,00

Еуросупер БС - 98

71,00

Д-E 4 (еуродизел)

54,50

преглед на цени на горива

НАЈНОВО Е-ЗБИРКА


НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ДДВ

 

Репрезент АПРИЛ 2015

ЛЕГИС СПИСАНИЕ

           

ПРЕТПЛАТА 2015

ПРЕТПЛАТА 2015 - Секоја година се трудиме да донесеме нешто ново. 24 години го правиме тоа. Гледаме напред не забораваме што се случуваше позади нас и со искуството кое што го стекнавме се трудиме само да се подобриме за да Ви го олесниме Вам секојдневното работење. ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ - БИДЕТЕ СО НАЈДОБРИТЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВА ПОНУДА - Специјална збирка на ПРОПИСИ за овластени сметководители и сметководители Е-ЗБИРКА НА ПРОПИСИ поделена на 4 главни групи: 1.ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ; 2.СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА; 3.ДЕЛОВНО ПРАВО И РАБОТНИ ОДНОСИ; 4.СМЕТКОВОДСТВЕНИ И РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

Нов прирачник за ДДВ

Во новото трето изменето и дополнето издание на Прирачникот за ДДВ на 650 страни, опфатени се сите измени и дополнувања на Законот за додадена вредност, подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, како и донесените бројни законски прописи усогласени со Европската легислатива, кои посредно или непосредно се поврзани со данокот на додадена вредност.

  

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2015

ПОДАТОЦИ ЗА НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

1

Просечна исплатени бруто плата во месецот по работник во РМ (Соопштение на ДЗС број 4.1.15.07 од 28.01.2015 година.

31.644,00

2

Најниска основица за придонеси за ПИО, здраство, дополнително здраство и за вработување (реден број 1x50%)

15.822,00

3

Придонес за задолжително ПИО на минимална основица (реден број 2x18%)

2.848,00

4

Придонес за задолжително здраствено осигурување на минимална основица (реден број 2x7,30%)

1.155,00

5

Дополнителен придонес за задолжително здраствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на минимална основица (реден број 2x0,5%)

79,00

6

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на минимална основица (реден број 2x1,2%)

190,00

7

Право на пораст на платите за месец Ноември 2014 во однос на месец Октомври 2014

0,00

8

Месечно даночно ослободување при пресметка на плата за 2015 година

7.320,00

 

НАДОМЕСТОЦИ

 

9

Дневница за службени патувања во земјата за приватни субјекти (реден број 20x8%)

1.752,00

10

Дневница за службени патувања во земјата за буџетски корисници (од 16 јули 2010)

0,00

11

Испратнина при одење во пензија за оние кои го применуваат Законот за исплата на плати (реден број 21x2)

44.814,00

12

Испратнина при одење во пензија за приватни претпријатија (реден број 20x2)

43.808,00

13

Јубилејна награда (реден број 20x1)

21.904,00

14

Надомест во случај на смрт на работник (реден број 20x3)

65.712,00

15

Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство (реден број 20x2)

43.808,00

15.1

Буџетари - Надомест во случај на смрт на работник

30.000,00

15.2

Буџетари - Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство

15.000,00

16

Надомест на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање (15% од реден број 22)

4.699,00

17

Трошоци за исхрана за време на работа (организирана исхрана)-даночно признат расход за цели на данок на добивка (20% од реден број 24) - овој податок ќе биде објавен во месец Февруари 2015 година

4.279,00

18

Регрес за годишен одмор - минимален износ согласно ОКДПСОС (нето износ во кој не е содржан персоналниот данок на доход) (40% од реден број 20)

8.762,00

19

Регрес за годишен одмор - даночно признат расход за цели на данок на добивка (40% од реден број 23) (Податокот за регрес за годишен одмор е бруто износ во кој е содржан и персоналниот данок на доход)

12.831,00

 

ПОДАТОЦИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

 

20

Просечна исплатена нето плата за месеците Октомври 2014 - Декември 2014 Соопштение на ДЗС број 4.1.15.15 од 26.02.2015 година

21.904,00

21

Просечно исплатена нето плата за месец Декември 2014 - Соопштение на ДЗС број 4.1.15.15 од 26.02.2015

22.407,00

22

Просечна месечна бруто плата по вработен во РМ исплатена во 2014 година Соопштение на ДЗС број 4.1.15.14 од 26.02.2015

31.325,00

23

Просечна исплатена бруто плата за месеците Октомври 2014 - Декември 2014 Соопштение на ДЗС број 4.1.15.14 од 26.02.2015

32.077,00

24

Просечна исплатена нето плата по вработен во РМ исплатена во 2014 година Соопштение на ДЗС број 4.1.15.15 од 26.02.2015

21.394,00


 

логирање

                

НАЈНОВО ЛП-Прописи

Нов сметковен план

Директивите на ЕУ и Правото на друштвата

Репрезент Годишна сметка 2014 година